.

ธมฺม จารี สุขํ เสติ ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก 

 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.55.59
คุณเข้าชมลำดับที่ 372,022
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

  หน้าหลัก    ทดสอบ 
ทดสอบ
 
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัน / เดือน / ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
25 ตุลาคม 2554
 • เปิดภาคเรียนที่ 2/2554
 • รับตารางสอน
 • กลุ่มวิชาการ / ฝ่ายบริหาร
  25 ตุลาคม 2554
 • รับใบคำร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่ห้องวิชาการทุกระดับชั้น
 • นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 – ม.6 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 • กลุ่มวิชาการ
  26 ตุลาคม -
  8 พฤศจิกายน 2554
 • นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว
 • งานทะเบียนวัดผล / ครูประจำวิชา
  2 พฤศจิกายน 2554
 • ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2554 ทุกระดับชั้น
 • ครูประจำชั้น
  14 พฤศจิกายน 2554
 • ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
 • ครูประจำวิชา / งานทะเบียนวัดผล
  17 พฤศจิกายน 2554
 • วัดผลระดับชั้นสรุปผลการสอบแก้ตัว
 • ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
 • งานทะเบียนวัดผล
  17 - 18 พฤศจิกายน 2554
 • ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 • งานทะเบียนวัดผล
  21 - 30 พฤศจิกายน 2554
 • ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 • ครูประจำวิชา
  30 พฤศจิกายน 2554
 • ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้และส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
 • ส่งระบบคุณภาพการเรียนรู้ เช่น (แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล, บันทึกการสอนซ่อมเสริมหรือบันทึกการสอนปรับพื้นฐานก่อนเรียน, บันทึกหลังสอน) ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระ
 • ครูประจำวิชา
  2 ธันวาคม 2554
 • ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 • ครูประจำวิชา
  6 ธันวาคม 2554
 • รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และ ปพ.5 ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 • วัดผลระดับชั้นสรุปผลการสอบแก้ตัวและประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / งานทะเบียนวัดผล
  19 - 21 ธันวาคม 2554
 • สำรวจนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบช่วงชั้นที่ 3 และ 4
 • งานทะเบียนวัดผล
  22 - 23 ธันวาคม 2554
 • ทำหนังสือเชิญผู้ปกครองประชุมนักเรียนที่คาดว่าไม่จบช่วงชั้นที่ 3 และ 4
 • สารบรรณฝ่าย
  23 ธันวาคม 2554
 • สำรวจรายวิชาที่จะสอบกลางภาคเรียนที่ 2
 • งานทะเบียนวัดผล
  27 ธันวาคม 2554
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบช่วงชั้นที่ 3 และ 4
 • รองกลุ่มบริหารวิชาการ
  28 ธันวาคม 2554
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2
 • ส่งผลการเรียนนักเรียนเรียนซ้ำชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6
 • งานทะเบียนวัดผล / ครูประจำวิชา
  4 - 6 มกราคม 2555
 • สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 • คณะกรรมการตามคำสั่ง
  10 มกราคม 2555
 • ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เตรียมงานวันวิภาวดี / วันวิชาการ
 • รองกลุ่มบริหารวิชาการ
  12 - 13 มกราคม 2555
 • ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และ ปพ.5 ครั้งที่ 2 ต่อรองกลุ่มบริหารวิชาการ
 • ส่งระบบคุณภาพการเรียนรู้ เช่น (แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล, บันทึกการสอนซ่อมเสริมหรือบันทึกการสอนปรับพื้นฐานก่อนเรียน, บันทึกหลังสอน)
 • ครูประจำวิชา
  23 มกราคม 2555
 • ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อติดตามการเตรียมงานวันวิภาวดี / วันวิชาการ
 • รองกลุ่มบริหารวิชาการ
  กุมภาพันธ์ 2555
 • นักเรียนม. 3 สอบ O - Net
 • คณะกรรมการตามคำสั่ง
  กุมภาพันธ์ 2555
 • นักเรียนม. 6 สอบ O - Net
 • คณะกรรมการตามคำสั่ง
  13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555
 • สำรวจรายวิชาที่จะสอบปลายปี / ปลายภาคเรียนที่ 2
 • งานทะเบียนวัดผล
  17 กุมภาพันธ์ 2555
 • สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบเวลาเรียนไม่ถึง 80%
 • ครูประจำวิชา
  16 กุมภาพันธ์ 2555
 • งานวันวิภาวดี / วันวิชาการ
 • คณะกรรมการ
  21 กุมภาพันธ์ 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ส่งข้อสอบปลายภาคให้กลุ่มสาระเพื่อประเมินแบบทดสอบ
 • งานทะเบียนวัดผล / คณะกรรมการตามคำสั่ง
  27 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
 • นักเรียนม.3, ม.6 สอบปลายปี / ปลายภาคเรียน
 • ส่งวิจัยในชั้นเรียนต่อรองกลุ่มบริหารวิชาการ
 • คณะกรรมการตามคำสั่ง / รองกลุ่มบริหารวิชาการ
  5 มีนาคม 2555
 • ส่งผลการเรียน ม.3, ม.6
 • ครูประจำวิชา
  5 - 9 มีนาคม 2555
 • นักเรียนม. 1, ม.2, ม.4, ม.5 สอบวัดผลปลายภาค / ปี
 • คณะกรรมการตามคำสั่ง
  12 มีนาคม 2555
 • ครูประจำชั้นนักเรียน ม.3, ม.6 รับผลการเรียนกรอก ปพ.6
 • ครูประจำชั้น
  14 มีนาคม 2555
 • ประกาศผลนักเรียน ม.3, ม.6
 • ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
 • งานทะเบียนวัดผล
  14 -16 มีนาคม 2555
 • ดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียน ม.3, ม.6
 • ครูประจำวิชา
  14 มีนาคม 2555
 • ส่งผลการเรียนนักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
 • ครูประจำวิชา
  19 มีนาคม 2555
 • ส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียน ม.3, ม.6
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ที่มีผลการเรียน 0, มผ.
 • นักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัว
 • ส่งรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อรองกลุ่มบริหารวิชาการ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2553
 • งานทะเบียนวัดผล / ครูประจำวิชา / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  22 มีนาคม 2555
 • เสนออนุมัติจบหลักสูตรนักเรียน ม.3, ม.6
 • งานทะเบียนวัดผล
  20 - 23 มีนาคม 2555
 • ดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
 • งานทะเบียนวัดผล / ครูประจำวิชา
  26 มีนาคม 2555
 • มอบประกาศนียบัตรและปพ.1แก่นักเรียน ม.3, ม.6
 • ส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนซ้ำชั้น ม.1 – ม.6
 • งานทะเบียนวัดผล / ครูประจำวิชา
  28 มีนาคม 2555
 • ครูประจำชั้นรับใบประกาศผลการเรียนกรอก ปพ.6
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2554
 • ครูประจำชั้น
  29 - 30 มีนาคม 2555
 • ประเมินผลการดำเนินงาน
 • ฝ่ายบริหาร
  *** หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
   
  โรงเรียนพระแสงวิทยา
  461 หมู่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Tel : 077-369121
  Email : psvschool@hotmail.com , it_north@msn.com