เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  07/ส.ค./2561   เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
    เชิญชวนร่วม "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...
อ่านต่อ
 
เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล พสว.แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง
  06/ส.ค./2561   เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล พสว.แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง
เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล พสว.แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง        ชมรมวิ่งโรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และศิษย์เก่าโรงเรียนพระแสงวิทยาเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล พ.ส.ว. แบ่งปันสานฝันเพื่อน้องซุปเปอร์มินิมาราะอนและฟันรัน สมัคคลิกที่นี่...
อ่านต่อ
 
เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  26/ก.ค./2561   เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
    ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คลิกที่นี่เพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ      ...
อ่านต่อ
 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  21/ก.พ./2561   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านต่อ
 
ทดสอบ
  01/พ.ค./2558   ทดสอบ
ทดสอบ...
อ่านต่อ
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self - Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          

เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน , มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา , มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ตลอดไปจนผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้หน่วยงาน     ต้นสังกัดตลอดจนสาธารณชนรับทราบ

        ดาวน์เอกสาร

        - ส่วนหน้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560

        -  ส่วนเนื้อหารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560

 

    เชิญชวนร่วม "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม: เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล พสว.แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง

       ชมรมวิ่งโรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และศิษย์เก่าโรงเรียนพระแสงวิทยาเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล พ.ส.ว. แบ่งปันสานฝันเพื่อน้องซุปเปอร์มินิมาราะอนและฟันรัน

สมัคคลิกที่นี่

    ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ